KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / KGHM W REGIONIE / Innowator przyjazny środowisku / Proekologiczne myślenie

Innowator przyjazny środowisku

Wydobywanie rudy miedzi, a następnie jej przerób są nierozłącznie związane z oddziaływaniem na środowisko. Dlatego Spółka nie chce i nie może się uchylać od odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Dotrzymanie rygorystycznych norm środowiskowych, wynikających z prawa, jest możliwe dzięki systematycznemu modernizowaniu i budowie nowych instalacji służących ochronie środowiska.


W latach 2010–2011 Spółka wydała na inwestycje proekologiczne ponad 300 mln zł (79 mln zł w 2010 roku i 213,67 mln zł w 2011 roku). Wyraźny wzrost nakładów inwestycyjnych w porównaniu z 2010 rokiem wynika z budowy, kosztem 170,3 mln zł, dwóch ekologicznych bloków gazowo-parowych w Głogowie i Polkowicach.

Zakłady produkcyjne Spółki mogą pochwalić się wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego z serii ISO 14001. Firma realizuje także „Program Efektywności”, którego prowadzenie ma przynieść blisko 800 mln zł oszczędności rocznie. Zostanie on połączony z działaniami służącymi minimalizowaniu wpływu Firmy na środowisko naturalne.
 PROEKOLOGICZNE MYŚLENIE

KGHM Polska Miedź S.A. od początku istnienia przemysłu miedziowego podejmowała działania na rzecz zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Ograniczenie tego wpływu polegało przede wszystkim na wdrożeniu wieloletniego programu inwestycyjnego, którego celem było uszczelnienie (hermetyzacja) procesów technologicznych tak, aby oddziaływanie środowiskowe dotyczyło tylko tych terenów, do których Spółka posiada tytuł prawny. Realizowane zadania w obszarze ochrony środowiska związane były nie tylko z nakazami administracyjnymi, ale wynikały głównie z systematycznie rozwijanej wśród kadry zarządzającej i pozostałych pracowników świadomości proekologicznej oraz zrozumienia potrzeby koegzystencji przemysłu i środowiska.

Bieżąca polityka ekologiczna, jak również założenia strategiczne związane z ochroną środowiska, opierają się na następujących przesłankach:

 • wielkość emisji do środowiska musi spełniać wszelkie normy ustanowione przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej,
 • wszystkie instalacje mające wpływ na środowisko muszą posiadać stosowne zezwolenia organów administracji publicznej,
 • urządzenia służące ochronie środowiska utrzymywane są w pełnej sprawności technicznej,
 • Spółka stale śledzi nowe techniki i technologie prośrodowiskowe, aby wdrażać je w ciągu technologicznym Spółki,
 • Firma dba o rozwój technik zagospodarowania odpadów i stały wzrost udziału odpadów poddawanych procesom odzysku w ogólnym ich bilansie,
 • KGHM Polska Miedź S.A. stale rozwija systemy zarządzania środowiskowego, dbając o poszanowanie zasad ograniczania emisji gazów cieplarnianych,
 • Spółka rozwija bieżącą i długofalową współpracę ze społecznością i władzami lokalnymi, promującą dobre sąsiedztwo przemysłu i jego otoczenia.

Firma praktycznie już w końcu lat 90. ubiegłego wieku osiągnęła europejskie standardy środowiskowe, co zaowocowało przyznaniem prestiżowych nagród za działania proekologiczne: „Lider Polskiej Ekologii” (2001 rok), „Firma Przyjazna Środowisku” (2002 rok), „Ekolaur” (2003 rok), „Green Apple Awards” – nagroda przyznana w Wielkiej Brytanii (2003 rok). Ponadto huty miedzi: „Głogów”, „Legnica”, „Cedynia”, Zakłady Wzbogacania Rud oraz Zakład Hydrotechniczny wdrożyły i utrzymują systemy zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001. Potwierdzeniem działania systemów zarządzania środowiskowego są certyfikaty przyznane przez firmy: British Standards Institution, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Polskie Centrum Certyfikacji.

Rozpoczęte w 2011 roku prace związane z wdrażaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania na poziomie całej Spółki oznaczają także planowane wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14000.

Pozwoli on na:

 • oszczędności w zakresie zużycia zasobów naturalnych i paliw,
 • redukcję wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów oraz kosztów ich utylizacji,
 • eliminację lub ograniczenia procesów i nieprawidłowości mających negatywny wpływ na środowisko,
 • zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • eliminację lub ograniczenie występowania naruszania wymagań prawnych ochrony środowiska,
 • łatwiejsze uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy krajowych i zagranicznych na inwestycje proekologiczne,
 • negocjowanie stawek ubezpieczeniowych,
 • poprawę wizerunku oddziałów wśród organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych interesariuszy Spółki.

W wyniku wcześniej podejmowanych działań poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody spadł na tyle, że przy obecnych technologiach nie da się osiągnąć już dużo lepszych rezultatów. Dlatego w centrum proekologicznej uwagi Spółki jest obecnie gospodarka odpadami, działania o charakterze formalnym związane ze spełnianiem wymogów stawianych przemysłowi przez Unię Europejską, a także poprawa wizerunku i budowanie więzi z lokalnymi społecznościami. Nowym wyzwaniem jest włączenie w 2013 roku hut miedzi do europejskiego systemu handlu emisjami. KGHM Polska Miedź S.A. dokonała już wyliczeń i weryfikacji ilości produkowanego CO2 pod kątem uczestnictwa Spółki w tym systemie. Rozpoczęły się także prace badawcze związane z możliwością dalszej redukcji i unieszkodliwiania CO2 powstającego w procesach produkcyjnych.


CORAZ MNIEJSZE OPŁATY

O stałym podnoszeniu skuteczności działań pro-ekologicznych świadczą spadające opłaty za korzystanie ze środowiska, ponoszone przez oddziały KGHM Polska Miedź S.A. W 2011 roku wyniosły one 25,478 mln zł, o ponad 1 mln zł mniej niż w 2010 roku, pomimo corocznego wzrostu stawek opłat o wskaźnik inflacji. W 2011 roku najwyższe opłaty Spółka uiściła za zrzut ścieków: 16,3 mln zł, w tym 16,25 mln zł za odprowadzanie wód z obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”.


NA GRUNCIE PRAWA

Najważniejszym zadaniem formalno‍-prawnym zrealizowanym przez Spółkę w 2011 roku było przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko wydobywania rud w obszarach górniczych i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia. Są one niezbędne w procesie uzyskiwania koncesji na podziemną eksploatację rud miedzi po 2013 roku.

Spółka zakończyła także prace nad raportem oddziaływania na środowisko obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” i uzyskała dla niego decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Przygotowany został także program gospodarowania odpadami wydobywczymi, który zatwierdził Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Wszystkie te działania wynikały z implementacji do polskiego prawa dyrektywy o odpadach wydobywczych, która nakazywała uzyskanie do dnia 1 maja 2012 roku zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”. Zezwolenie takie obiekt otrzymał w kwietniu 2012 roku.

Ponadto Spółka ma osiem instalacji, na których prowadzenie, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, wymagane jest posiadanie pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska. Należą do nich:

 • instalacja do produkcji miedzi metalicznej w technologii pieca szybowego i w technologii pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi „Głogów”,
 • składowiska odpadów przemysłowych „Biechów I” i „Biechów II” należące do Huty Miedzi „Głogów”,
 • instalacja do produkcji ołowiu rafinowanego w Hucie Miedzi „Legnica”,
 • instalacja do produkcji miedzi metalicznej z koncentratów miedzi i produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych i elektronicznych, składowisko „Polkowice”, tymczasowe składowiska koncentratów ołowionośnych oraz pozostałe instalacje na terenie Huty Miedzi „Legnica”,
 • instalacja do topienia, ciągłego odlewania i walcowania miedzi w Hucie Miedzi „Cedynia”,
 • instalacja unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę,
 • instalacja neutralizacji odpadowego kwasu siarkowego w Zakładach Wzbogacania Rud.

Pozostałe oddziały Spółki posiadają sektorowe decyzje administracyjne zezwalające na korzystanie ze środowiska.

Realizując zapisy Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (tzw. rozporządzeniem REACH), w listopadzie 2010 roku Spółka zakończyła proces rejestracji siedmiu substancji końcowych: miedź, srebro, ołów (surowy, rafinowany i bizmutowy), siarczan miedzi, siarczan niklu, żużel końcowy (szybowy i granulowany), kwas siarkowy oraz 20 substancji pośrednich.

Raport na skróty
Jan Kochanowski (1530­-1584) – poeta i dramaturg polski epoki renesansu,
studiował na Akademii Krakowskiej i na uniwersytetach w Królewcu i Padwie, sekretarz króla Polski
ZygmuntaII Augusta. Uważany za jednego z najznakomitszych twórców okresu renesansu w Europie,
najwybitniejszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.