KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / KGHM W REGIONIE / KGHM stawia na bezpieczeństwo

KGHM stawia na bezpieczeństwo

Idea systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy to ciągła ocena i weryfikacja funkcjonujących procedur (zarządzeń, poleceń, ustaleń), których stosowanie eliminuje lub ogranicza zagrożenia i zmniejsza skutki ich wystąpienia. Dotyczy to m.in. ilości wypadków przy pracy, chorób zawodowych, a także zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz awarii.

 

Każdy oddział Spółki posiada certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz służby, które są odpowiedzialne za BHP (łącznie w KGHM Polska Miedź S.A. zajmują się tym 44 osoby). Kwestie związane z BHP reguluje aż 16 wewnętrznych procedur. W najbliższym czasie – w ramach wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w KGHM Polska Miedź S.A. – jednolitym systemem, zgodnym z normą PN‍-N 18001/OHSAS 18001, zostanie objęte także zarządzanie bezpieczeństwem pracy.

Posiadanie certyfikowanych systemów pozwala na:

 • prowadzenie systemu oceny strat (awarie, wypadki przy pracy),
 • ewidencję zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • analizę ryzyka,
 • budowę systemu zgłaszania, ewidencjonowania i reagowania na uwagi oraz wnioski pracowników związane z BHP,
 • stworzenie systemu przeglądu stanowisk pracy,
 • realizację procesu ciągłego szkolenia kadry,
 • wprowadzanie zagadnień zarządzania ryzykiem zawodowym i bezpieczeństwem pracy do szkoleń okresowych pracowników.

Kluczowy dla działań związanych z BHP jest system szkoleń pracowników, na który Firma kładzie szczególny nacisk. Nowością jest wprowadzanie aktywnych szkoleń z wykorzystaniem nagrań multimedialnych całego ciągu technologicznego oraz poszczególnych stanowisk pracy. W KGHM Polska Miedź S.A. na okresowe szkolenia z zakresu BHP poświęcono 47 095 godzin. Szkolenia są prowadzone regularnie, a ich częstotliwość zależy od stanowiska i występujących na nim zagrożeń. Podniesieniu poziomu bezpieczeństwa służą także opracowywane przez oddziały coroczne plany poprawy warunków pracy oraz narady poświęcone stanowi bezpieczeństwa w zakładach górniczych, w których biorą udział przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Na przestrzeni 15 lat udało się znacząco ograniczyć liczbę wypadków i poprawić wskaźniki wypadkowości (wskaźnik ciężkości wypadków i wskaźnik ich częstości). Systematyczne ograniczanie emisji czynników szkodliwych dla zdrowia, zmniejszanie zatrudnienia w szkodliwych warunkach oraz dostęp do nowoczesnych środków ochrony osobistej, wprowadzanych do użytkowania po akceptacji przez załogi oddziałów oraz Komisję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, miały wpływ na zmniejszenie poziomu zachorowań na choroby zawodowe.
 Pracownicy zatrudnieni w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi związanymi ze środowiskiem pracy (2010 r.) liczba
osób
odsetek

hałas

5 600 44,8%
pyły przemysłowe 2 126 17,2%
wibracja 1 746 13,2%
mikroklimat gorący 3 422 27,3%

 

Znaczący wpływ na stan zdrowia załóg ma również poprawa jakości i zakresu przeprowadzanych wstępnych i okresowych badań lekarskich w Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. Zagadnieniom BHP poświęcony był specjalny program badawczy „Przyczyny zaburzeń równowagi u pracowników dołowych kopalń miedzi w aspekcie wypadkowości przy pracy”, zrealizowany przez MCZ. Z kolei, dla określenia wpływu trudnych warunków środowiska pracy na organizm pracowników zatrudnionych w zakładach górniczych, od 1996 roku prowadzone są kompleksowe badania medyczne górników w warunkach rzeczywistych, połączone z pomiarami mikroklimatu środowiska pracy.

W 1996, 2002 i 2008 roku było przeprowadzone „Badanie postaw załóg wobec bezpieczeństwa pracy w Oddziałach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.” aby stwierdzić, jak wygląda poziom kultury bezpieczeństwa pracowników i jaki ma to związek z wypadkowością w zakładach górniczych. Prowadził je Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. W 2012 roku badanie to będzie zrealizowane ponownie.Wypadki wg miejsca zdarzenia  2010  2011
Oddziały górnicze 450 391
Oddziały powierzchniowe 106 76

 

Liczba wypadków w KGHM  2010  2011
Suma 556 467
W tym śmiertelne 10 2
W tym ciężkie 5 4
Liczba straconych dni 28 915 25 667

 

KLIMATYZACJA JEST NIEZBĘDNA

Dla poprawy stanu BHP w zakładach górniczych, w których dominują zagrożenia naturalne i w hutach, Spółka realizuje określone projekty. Są one ujmowane corocznie w planach poprawy warunków BHP. Realizując te inwestycje, przedsiębiorstwo współpracuje z ośrodkami naukowo‍-badawczymi specjalizującymi się w problematyce bezpieczeństwa pracy. Podczas sukcesywnej modernizacji urządzeń coraz więcej wykorzystywanych maszyn jest wyposażonych w dodatkowe systemy bezpieczeństwa. Na stanie oddziałów górniczych KGHM Polska Miedź S.A. znajduje się w sumie 1 289 maszyn górniczych. Roczne zakupy nowych przekraczają 200 sztuk, a wskaźnik odtworzenia w latach 2007‍–2011 wynosił 17%. W kabinę kapsułową, skutecznie ochraniającą operatora w maszynie podczas zdarzeń potencjalnie wypadkowych, czyli tąpnięć, obwałów stropu czy ociosów, wyposażone są już 154 maszyny. Natomiast w kabiny kapsułowe z włazem ułatwiającym uwolnienie operatora w trakcie akcji ratowniczej po tąpnięciu lub obwale, wyposażono 339 maszyn. Ze względu na warunki klimatyczne panujące w wyrobiskach górniczych, kabiny 320 maszyn są klimatyzowane, co poprawia komfort pracy operatorów, a blisko 100 ma zainstalowaną klimatyzację nawiewną. Wszystkie posiadają stałą instalację gaśniczą, a instalację uruchamianą samoczynnie – już 862 maszyny. W samoczynną instalację gaśniczą z wtórnym systemem dogaszania pożaru, którego nie uda się stłumić w zarodku, wyposażono 55 pojazdów niskich, na których zainstalowano także kamery ułatwiające bezpieczną jazdę i pracę.

Obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań związanych z bezpieczeństwem pracy jest zagrożenie klimatyczne, decydujące o bezpieczeństwie górników i dalszej możliwości prowadzenia robót eksploatacyjnych. Temperatura pierwotna skał, rosnąca wraz z głębokością zalegania eksploatowanych partii złoża, a także stosowane maszyny i urządzenia o coraz większych mocach, powodują wzrost temperatury powietrza w wyrobiskach górniczych. Wymaga to stosowania urządzeń chroniących przed tym zagrożeniem, takich jak:

 • system klimatyzacji centralnej, umożliwiający klimatyzację oddziałów wydobywczych, robót chodnikowych i komór funkcyjnych;
 • przodkowe maszyny klimatyzacyjne – schładzające strumień powietrza doprowadzanego do miejsc pracy przy prowadzeniu robót chodnikowych;
 • klimatyzacja stanowiskowa – zabudowywana na maszynach samojezdnych, przy punktach wysypowych, napędach przenośników taśmowych itp.;
 • klimatyzacja osobista – przeznaczona dla grup pracowników zatrudnionych na stanowiskach mobilnych, poza oddziałami wydobywczymi.

Środki te umożliwiły obecnie zachowanie wymaganych warunków klimatycznych na głębokości poniżej 1100 metrów i kontynuowanie robót w najtrudniejszych rejonach przy sześciogodzinnej organizacji czasu pracy. W opracowanym „Programie klimatyzacji stanowiskowej w Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2010‍–2015”, przewidziano kolejne kroki, mające na celu poprawę BHP w kopalniach. Oprócz wyposażenia w klimatyzowane kabiny wszystkich maszyn samojezdnych przewidziana jest instalacja indywidualnych, klimatyzowanych kabin stanowiskowych przy punktach wysypowych i napędach przenośników taśmowych, budowa klimatyzowanych komór wypoczynkowych (klimatyzacja grupowa), wprowadzenie klimatyzowanych pojazdów dla brygad remontowych i przewozu załogi, a także rozpowszechnienie systemów klimatyzacji osobistej dla grup pracowników zatrudnionych na stanowiskach mobilnych.

W 2011 roku uruchomiony został program badań środków technicznych „Systemu Klimatyzacji Osobistej”, którego celem jest przetestowanie środków chroniących przed zagrożeniem termicznym dostępnych na rynkach światowych i ich zaadaptowanie do warunków zagrożenia klimatycznego w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

JEDNOSTKA Z SUKCESAMI

Dumą Spółki jest elitarna Jednostka Ratownictwa Górniczo‍-Hutniczego (JRGH). Jej członkowie likwidują skutki pożarów i powodzi, tąpnięć, zawałów i skomplikowanych awarii. Często pracują w ekstremalnych warunkach – również pod wodą oraz w pionowych wyrobiskach. Miedziowi ratownicy niosą pomoc zawsze wtedy, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie ludzkie. Do 2011 roku wzięli udział w ponad 200 akcjach. Kadra Jednostki Ratownictwa Górniczo‍-Hutniczego liczy obecnie 114 pracowników. Oprócz tego do dyspozycji jednostki pozostaje ponad 400 ratowników, którzy pełnią dyżury w drużynach ratowniczych.

W skład JRGH wchodzą trzy wydziały:


I.  Straż Pożarna z siedzibą przy Hucie Miedzi „Głogów”,
    wyspecjalizowana w ratownictwie  pożarowym
    i chemicznym,

II.  Straż Pożarna z siedzibą przy szybach Zakładów
     Górniczych „Lubin”, działająca w zakresie ratownictwa
     pożarowego i technicznego (filia tego wydziału
     znajduje się przy Hucie Miedzi „Legnica”)

III.  I Górnicze Pogotowie Ratownicze (GPR) w Sobinie.

Górnicze Pogotowie Ratunkowe uczestniczy w akcjach w zakładach górniczych Spółki. Etatowi pracownicy pogotowia to 23 osoby, trzon zastępów ratowniczych tworzą przeszkoleni górnicy, na co dzień pracujący również w kopalniach, delegowani na ośmiodniowe dyżury ze swoich zakładów. W skład czuwających zespołów wchodzi: 15 ratowników, w tym 2 sanitariuszy, kierownik drużyny, mechanik sprzętu ratowniczego, lekarz‍-ratownik, 2 kierowców wozów bojowych oraz kierownik zmianowy.

GPR posiada także specjalistyczne zastępy ratownicze. Sekcję podwodnego ratownictwa powołano do życia jeszcze w 1967 roku. Pierwszy podstawowy kurs dla ratowników nurków zorganizowano w maju tego samego roku. Pierwsze wezwanie przyszło 22 lutego 1967 roku, a dotyczyło przesterowania zaworów w zatopionej komorze w rejonie szybu zachodniego ZG „Polkowice”. W 2008 roku JRGH otrzymała certyfikat poświadczający wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie organizowania i wykonywania prac podwodnych zgodnie z wymaganiami normy PN‍-N 18001:2004.

W skład JRGH wchodzi także pogotowie wysokościowe, wyspecjalizowane w pracach w wyrobiskach pionowych i o dużym nachyleniu. Tworzą je trzy zespoły alpinistyczne. Ratownicy współpracują ze specjalistami z TOPR Zakopane, GOPR Wałbrzych i Jelenia Góra, a także ze specjalistycznymi jednostkami straży pożarnej, policji oraz wojska.

Wydziały straży pożarnej ulokowane są przy najważniejszych obiektach przemysłowych Spółki. Dysponują zastępami wyszkolonymi do likwidacji zagrożeń pożarowych, chemicznych, technicznych, ekologicznych i gazowych. Ratownicy z tego wydziału przystępują do akcji w razie pożarów, wycieków niebezpiecznych substancji, skażeń środowiska, a także awarii technicznych. Strażacy prowadzą także pomiary gazów toksycznych na terenie huty – np. poziom stężenia tlenku siarki, azotu, tlenku i dwutlenku węgla badany jest kilka razy na dobę. Odpowiadają także za zabezpieczenie pożarowe na powierzchni wszystkich zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A., a także Zakładów Wzbogacania Rud, Zakładu Hydrotechnicznego i Huty Miedzi „Cedynia”.

Aby zapobiegać zagrożeniom przemysłowym w KGHM Polska Miedź S.A., wydziały straży pożarnej realizują także działania prewencyjne, m.in. prowadząc liczne szkolenia w zakresie obsługi i wykorzystania sprzętu przeciwpożarowego. W zakresie działania JRGH jest również kontrola cystern z materiałami toksycznymi i nadzorowanie rozładunku niebezpiecznych substancji.

Ekipy miedziowych ratowników brały udział w wielu spektakularnych akcjach także poza KGHM. Pomagali podczas akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi w Armenii w grudniu 1988 roku i w Turcji latem 1999 roku. Doskonałe wyszkolenie, ale też umiejętność współpracy wszystkich wydziałów JRGH potwierdziła podczas powodzi stulecia, jaka w 1997 roku nawiedziła Polskę, nie omijając Zagłębia Miedziowego. Szczególnie zagrożone przez wezbrane wody Odry były Huta Miedzi „Głogów” oraz Huta Miedzi „Cedynia”. Zaangażowanie i poświęcenie załogi ratowników pozwoliło obronić przed wodą strategiczne obiekty energetyczne.

JRGH od lat startuje w Międzynarodowych Zawodach Górniczych Zastępów Ratowniczych. Po raz pierwszy ekipa ratowników wzięła udział w zawodach rozegranych w 1999 roku w Louisville w Stanie Kentucky, a KGHM był organizatorem takich zawodów w 2004 roku. Ratownicy z JRGH zajmują w tej rywalizacji czołowe miejsca na świecie.RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA

KGHM Polska Miedź S.A. aktywnie włącza się w proces podnoszenia bezpieczeństwa w branży surowcowej. Spółka od 2004 roku jest członkiem European Copper Institute, który prowadzi badania na temat szkodliwości miedzi, ołowiu i arsenu na stanowiskach pracy i w środowisku naturalnym. Przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A. są także członkami i biorą udział w pracach:

 

 • Dolnośląskiej Komisji do spraw Górnictwa przy Okręgowym Inspektorze Pracy we Wrocławiu,
 • Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy,
 • Komisji przy Wyższym Urzędzie Górniczym do spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Rudy Miedzi i Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.


Firma bierze także udział w tworzeniu aktów prawnych dotyczących między innymi bezpieczeństwa pracy opracowując opinie do tych projektów oraz Prawa Geologicznego i Górniczego. Spółka aktywnie promuje kwestie bezpieczeństwa poprzez udział w dużych imprezach branżowych – w 2008 roku była współorganizatorem XXI Światowego Kongresu Górnictwa, a w 2009 roku KGHM Polska Miedź S.A. oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin były organizatorem I Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi w Lubinie. Spółka uczestniczy także w krajowych i międzynarodowych targach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy między innymi A+A Dusseldorf i SAWO Poznań.NAGRADZANI ZA WIEDZĘ I DZIAŁANIA

 

Nacisk, jaki Spółka kładzie na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala Firmie uczestniczyć w wielu konkursach, promujących pozytywne wzory postępowania w tym zakresie. W konkursie „Bezpieczna Kopalnia”, organizowanym przez Szkołę Eksploatacji Podziemnej AGH w 2010 roku wyróżniono oddział górniczy G‍-61 z Zakładów Górniczych „Polkowice-Sieroszowice”, a w 2011 roku oddział G‍-2 z Zakładów Górniczych „Lubin”. W grudniu 2007 roku oddział Huta Miedzi „Cedynia” została uhonorowana tytułem „Pracodawca Organizator Bezpiecznej Pracy” przez Głównego Inspektora Pracy, w listopadzie 2009 roku podobną nagrodę otrzymała Jednostka Ratownictwa Górniczo‍-Hutniczego w Lubinie.

W Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy, organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Huta Miedzi „Głogów” została wyróżniona w kategorii „rozwiązania techniczne i organizacyjne zastosowane w praktyce” za projekt „Minimalizacja hałasu odlewania anod oraz gąsek srebra w wydziale metali szlachetnych” w 2010 roku, a w 2011 roku nagrodę I stopnia otrzymały Zakłady Górnicze „Polkowice‍-Sieroszowice” za zastosowanie rozwiązania „Urządzenie do rozbijania brył typu URB/ZS1 ze zdalnym sterowaniem”. Celem konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo‍-badawczych oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych prowadzących do poprawy warunków pracy oraz ochrony człowieka w środowisku pracy.

Swoją wiedzą na temat bezpieczeństwa pracy mogą podzielić się także pracownicy. Konkurs „Lider wiedzy BHP”, w którym mogą brać udział osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych w Zakładach Wzbogacania Rud, ma na celu propagowanie zasad bezpiecznej pracy wśród załogi. W 2011 roku wzięło w nim udział ponad 400 osób. Konkurs pozwala nie tylko wyróżnić najlepszych, ale i sprawdzić, jaką wiedzę mają pracownicy i które obszary, trzeba jeszcze doskonalić.

Wsparcie dla osób poszkodowanych

Firma otacza szczególną opieką osoby poszkodowane w wypadkach górniczych. W pakiecie medycznym znajduje się pierwsza pomoc psychologiczna lub psychologiczno-psychiatryczna dla pracowników i ich rodzin. Specjalna opieka obejmuje osoby, które odniosły obrażenia w wypadkach lub w nich uczestniczyły, brały udział w zdarzeniach potencjalnie wypadkowych lub były świadkami wypadków, a także uczestniczyły w akcjach ratowniczych.

Raport na skróty
Jan Kochanowski (1530­-1584) – poeta i dramaturg polski epoki renesansu,
studiował na Akademii Krakowskiej i na uniwersytetach w Królewcu i Padwie, sekretarz króla Polski
ZygmuntaII Augusta. Uważany za jednego z najznakomitszych twórców okresu renesansu w Europie,
najwybitniejszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.