KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / PARTNER W BIZNESIE / Odpowiedzialność w budowaniu relacji z dostawcami

Odpowiedzialność w budowaniu relacji z dostawcamiJako Firma odpowiedzialna społecznie KGHM kieruje się uczciwością i odpowiedzialnością na każdym etapie kontaktu biznesowego. Spółka wprowadziła uporządkowany i przejrzysty proces zakupowy, opracowała także kodeks etyki w procesie zakupowym. Zakłada on całkowitą jasność reguł dotyczących wyboru dostawcy, wprowadza także bezwzględny zakaz przyjmowania jakichkolwiek korzyści materialnych, w tym drobnych upominków od uczestników postępowania przetargowego, co mogłoby narazić na szwank dobre imię Firmy. W relacjach z dostawcami przedsiębiorstwo uwzględnia kwestie CSR – jednym z elementów ich wyboru są pytania o przestrzeganie zasad ochrony środowiska i BHP. 

Kryteria są jawne

W Spółce obowiązuje „Polityka zakupów”, której celem – oprócz racjonalnego wykorzystania środków oraz osiągania oszczędności przez oddziały i spółki grupy – jest zapewnienie transparentności procesu podejmowania decyzji zakupowych. Zadanie to jest realizowane m.in. dzięki zastosowaniu elektronicznego Systemu Wspierania Zakupów, który dokonuje automatycznie wyboru najlepszej oferty z uwzględnieniem jasnych i nie budzących wątpliwości kryteriów. Zastosowanie poszczególnych modułów systemu pozwala na rejestrowanie i udostępnianie informacji od momentu przyjęcia wniosku, poprzez przeprowadzenie postępowania przetargowego do wyboru najkorzystniejszej propozycji i podpisania umowy.

Integralną częścią Systemu Wspierania Zakupów jest Platforma Aukcyjna, która umożliwia prowadzenie aukcji i licytacji, zapewnia automatyzację wyboru najlepszej oferty, porządkuje relacje z dostawcami oraz obniża koszty zakupu. Ocena ofert na podstawie kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) odbywa się bez ingerencji zamawiającego.

Pracownicy Centralnego Biura Zakupów oraz inne osoby zaangażowane w proces są zobowiązani do działania zgodnie z prawem i regulacjami wewnętrznymi KGHM, w tym „Zasadami wyboru wykonawców”.  Przestrzeganie tych zasad jest niezbędne dla utrzymania efektywności zakupów, służy także zapewnieniu akcjonariuszy, dostawców i pozostałych interesariuszy o profesjonalizmie i transparentności całego procesu. Zgodnie z zapisami „Zasad” wszyscy dostawcy mają być traktowani w taki sam sposób nieograniczający zasad wolnej konkurencji. Zobowiązują one także pracowników związanych z zakupami do dbania o dotrzymanie zobowiązań po stronie nabywcy, zawartych w podpisanych umowach oraz wymagania od kontrahentów realizacji zamówień zgodnej z warunkami kontraktów. Szczegółowe zasady relacji z dostawcami są opisane w „Kodeksie Etyki w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.”

 

Kontrahenci pod lupą

Dostawcy KGHM

W relacjach z dostawcami KGHM uwzględnia kwestie związane z odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu – jednym z elementów ich wyboru są pytania o przestrzeganie ochrony środowiska i BHP.  We wszystkich Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia wprowadzone zostały standardowe zapisy zobowiązujące dostawców do wyrażenia zgody na przeprowadzenie audytu dotyczącego przedmiotu zamówienia przez upoważnionych pracowników Departamentu Zakupów KGHM Polska Miedź S.A., w obustronnie uzgodnionym terminie. Opracowany został także formularz – ankieta dla potencjalnych i aktualnych kontrahentów, w którym ujęto elementy związane z odpowiedzialnością społeczną, jako jedno z kryteriów oceny potencjalnych dostawców, w tym w szczególności dotyczące tych spoza terytorium Unii Europejskiej.


Działania te są szczególnie istotne, biorąc pod uwagę rozszerzenie rynku dostawców w skali ogólnoświatowej, z uwzględnieniem rynków azjatyckich. Co prawda udział kontrahentów zagranicznych KGHM Polska Miedź S.A. jest aktualnie relatywnie niewielki, w 2011 roku było 145 takich dostawców, co stanowi 4,5% wszystkich kontrahentów Spółki, należy zauważyć, że od momentu uruchomienia Centralnego Biura Zakupów ich liczba podwoiła się. Tendencja wzrostowa w tym zakresie jest stała i zgodna ze strategią działania Centralnego Biura Zakupów.

 

Wzmocnienie pozycji KGHM Polska Miedź S.A. jako rzetelnego i etycznego partnera biznesowego, pozwoli na większą rozpoznawalność Spółki na rynkach zewnętrznych jako istotnego i etycznego „kupującego”, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności ofert pozyskiwanych w wyniku procedur przetargowych.

W planach jest także opracowanie „Kodeksu Etyki Dostawcy” i coroczne weryfikacje dostawców pod kątem zgodności z wymaganiami KGHM.

Zasady w kodeksie

Zgodnie z zapisami „Kodeksu etyki w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.” pracownicy powinni być lojalni wobec Firmy i w swych działaniach dążyć do wzrostu jej wartości i dbania o jej dobre imię. Ich zadaniem jest utrzymywanie jak najlepszych stosunków ze współpracownikami, klientami i dostawcami, a także traktowanie ich z szacunkiem i kulturą osobistą. Ponieważ Spółka jest firmą odpowiedzialną, na pierwszym miejscu stawia zgodność naszych działań z prawem i wewnętrznymi regulacjami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tych kwestii pracownik powinien zwrócić się z pytaniem do bezpośredniego przełożonego.

Kodeks zakazuje nawiązywania współpracy z firmami, z którymi w jakikolwiek sposób są powiązani pracownicy Spółki odpowiedzialni za proces zakupowy. O możliwym wystąpieniu konfliktu interesów pracownik jest obowiązany powiadomić swoich przełożonych. Szybkie ujawnienie takiej sytuacji jest niezbędne do zachowania wiarygodności wobec dostawców. Zabronione jest także przyjmowanie korzyści majątkowych, tak pieniężnych, jak i niepieniężnych w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi. Zalicza się do nich także udział pracownika w imprezach lub szkoleniach, które nie są ujęte w podpisanej umowie, organizowanych przez dostawców. Sytuacja taka jest traktowana jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Raport na skróty
Jan Kochanowski (1530­-1584) – poeta i dramaturg polski epoki renesansu,
studiował na Akademii Krakowskiej i na uniwersytetach w Królewcu i Padwie, sekretarz króla Polski
ZygmuntaII Augusta. Uważany za jednego z najznakomitszych twórców okresu renesansu w Europie,
najwybitniejszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.