KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / PARTNER W BIZNESIE / Cel: zintegrowany system zarządzania

Cel: zintegrowany system zarządzania

Jako lider zmian już na początku lat 90. XX wieku Spółka zaczęła wdrażać, w pierwszej kolejności w swoich oddziałach (hutach) i w spółkach zależnych, standaryzowane systemy zarządzania. Początkowo dotyczyło to systemu zarządzania jakością i wynikało z konieczności szerszego zaistnienia na rynkach zewnętrznych (w przypadku spółek) lub spełnienia wymagań handlowych (Londyńska Giełda Metali w przypadku hut).Działania te udowadniały, że jakość wyrobu lub usługi są istotnym czynnikiem konkurencyjności. Mogą być one także istotnymi czynnikami kształtującymi wizerunek Firmy i wpływać w coraz większym stopniu na jej wynik fi nansowy. Przodującym oddziałem w tym względzie była Huta Miedzi „Cedynia”, która już w roku 1995 wdrożyła system zarządzania jakością. Obecnie w hucie jest stosowany zintegrowany system zarządzania, spełniający wymagania norm PN -EN ISO 9001, PN -EN ISO 14001 i PN -N -18001. Wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania o podobnym zakresie funkcjonują także w Hucie Miedzi „Legnica” i w Hucie Miedzi „Głogów” oraz Zakładach Wzbogacania Rud. W Hucie Miedzi „Legnica” i w Hucie Miedzi „Głogów” działa System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 i PN‍-N‍-18001, natomiast w Zakładach Górniczych funkcjonują systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, certyfikowane jako zgodne z polską normą PN‍-N‍-18001. Z kolei w Zakładzie Hydrotechnicznym wdrożono system zarządzania spełniający wymagania norm PN‍-EN ISO 14001 i PN‍-N‍-18001, w Centralnym Ośrodku Przetwarzania Informacji funkcjonuje system zarządzania usługami informatycznymi wg normy ISO/IEC 20000, a w Jednostce Ratownictwa Górniczo‍-Hutniczego certyfikowany jest system zarządzania BHP na zgodność z normą PN‍-N‍-18001 w zakresie prowadzenia prac podwodnych w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Teraz czas na kolejny krok, niezbędny w Firmie, która chce być liderem zarządzania. To budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) poprzez jak najszybszą, ale jednocześnie racjonalną i głęboką integrację systemówdziałających w oddziałach. takie działanie powinno docelowo ułatwić realizację strategii firmy w sposób uporządkowany i efektywny, bowiem prowadzi do ujednolicenia planowania, organizowania i kontroli prowadzonych działań w obrębie spółki, a także integruje kanały informacyjne oraz bazy danych. wdrożenie zsz umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma podsystemami, poprzez ustanowienie i realizację jednolitego narzędzia zarządzania. 


Aldona Stajer

Kierownik Wydziału Systemów Zarządzania


Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania niesie ze sobą duże zmiany organizacyjne w Spółce, prowadzące do lepszej kontroli procesów wewnętrznych i zewnętrznych, lepszej jakości informacji oraz usprawnienia sposobu działania Firmy, podnosząc jej konkurencyjność. Certyfikat zarządzania zintegrowanego stanowi świadectwo odpowiedzialności Firmy, a przy tym jest gwarancją dla potencjalnych klientów, dostawców, inwestorów i udziałowców. Środowisko zarządzania zintegrowanego dostarcza jasnych informacji na temat wszelkich aspektów działalności Firmy, ich wpływu na siebie oraz związanego z nimi ryzyka.
Większa koncentracja na działalności Spółki – dzięki zastosowaniu jednego systemu powiązanego ze strategicznymi celami powoduje ciągłe ulepszanie organizacji. Zastosowanie takiego systemu ułatwia także wdrażanie nowych systemów w przyszłości.

Czas na działania


We wrześniu 2011 roku zarząd powołał wydział systemów zarządzania w strukturach dyrektora naczelnego ds. zarządzania i zrównoważonego rozwoju. oznaczało to rozpoczęcie prac nad projektem „wdrożenie w kghm polska miedź s.a. zintegrowanego systemu zarządzania”, opartego o wymagania norm międzynarodowych w zakresie jakości, środowiska, bhp, zarządzania energią, usług it i bezpieczeństwa informacji. kluczowym wyzwaniem dla nowego wydziału jest odpowiednie scalenie i dopasowanie systemów już istniejących w oddziałach tak, aby nie były w sprzeczności z wdrażanym systemem w Biurze Zarządu.
 


Zintegrowany system zarządzania w KGHM POLSA MIEDŹ S.A  będzie użytecznym i funkcjonalnym narzędziem, które ma przynieść poprawę skuteczności i efektywności zarządzania oraz wyników działalności poprzez sprawniejszy przepływ informacji i  ujednolicenie (tam gdzie to możliwe i racjonalne) sposobów postępowania. dodatkowym celem zsz ma być możliwość certyfikacji przedsiębiorstwa jako jednej organizacji bez uszczerbku dla nadzoru nad funkcjonowaniem systemów zarządzania w oddziałach.

 

Wdrożony i certyfikowany zintegrowany system zarządzania w KGHM przyczyni się do:

 • bardziej harmonijnego i dynamicznego rozwoju Spółki,
 • lepszej organizacji pracy, jednoznacznego określenia zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz ich gotowości do spełnienia wymagań klienta,

 

 • uporządkowania i eliminacji dublujących się działań we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa oraz zmniejszenia niezgodności wewnętrznych,
 • efektywnego gospodarowania posiadanymi zasobami,
 • ujednolicenia i zmniejszenia ilości dokumentacji – powiązania ze sobą w sposób przejrzysty i logiczny procedur, jak i procesów odnoszących się do różnych systemów,
 • ułatwienia w spełnianiu wymogów prawnych i zapewnienia szybkiego dostosowania uregulowań wewnętrznych do zmian zachodzących w obowiązującym systemie prawnym,
  • wzmacniania pozycj Firmy na światowym rynku,
  • budowania pozytywnego wizerunku Firmy w oczach klientów, kontrahentów, oraz społeczeństwa, czy jednostek nadzorujących ze strony państwa,
  • wzrostu prestiżu oraz zaufania do Firmy.

Certyfikowane systemy zarządzania mają także wartość marketingową. Dla klientów są one potwierdzeniem, że dana firma wykonuje swoją działalność w sposób bezpieczny dla swoich partnerów, pracowników i środowiska, wobec tego można oczekiwać dobrej jakości wyrobów i usług.

Kompleksowe zarządzanie ryzykami

W przygotowaniu jest projekt „Polityki zarządzania ryzykiem”. Będzie to dokument opisujący ramy systemu i procesu zarządzania ryzykiem w KGHM Polska Miedź S.A., który będzie miał dla Firmy charakter strategiczny i stanie się elementem ładu korporacyjnego Spółki.

Raport na skróty
Jan Kochanowski (1530­-1584) – poeta i dramaturg polski epoki renesansu,
studiował na Akademii Krakowskiej i na uniwersytetach w Królewcu i Padwie, sekretarz króla Polski
ZygmuntaII Augusta. Uważany za jednego z najznakomitszych twórców okresu renesansu w Europie,
najwybitniejszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.