KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / STRATEGIA / Badania i rozwój w służbie strategii / Samodzielnie, bądź z partnerami

Badania i rozwój w służbie strategii


W branży górnictwa i hutnictwa miedzi kluczowym czynnikiem, decydującym o konkurencyjności przedsiębiorstw jest, jednostkowy koszt produkcji miedzi i posiadana baza surowcowa. Prace badawczo‍-rozwojowe (B+R) w tym sektorze są więc ukierunkowane głównie na poszukiwanie i rozpoznanie aktywów geologiczno-górniczych, optymalizację procesów produkcji, a także redukcję kosztów działalności operacyjnej. Zasadnicze kierunki działań realizowanych w Spółce nie różnią się istotnie od tych podejmowanych w tym zakresie przez inne podmioty z branży.
 

 


Związki przemysłu miedziowego z sektorem badań i rozwoju są bardzo silne i wynikają ze stałego dążenia Spółki do optymalizacji realizowanych procesów biznesowych i wprowadzania innowacji do praktyki przemysłowej. KGHM Polska Miedź S.A. od momentu powstania przykłada dużą wagę do rozwoju, w tym działań w obszarze B+R. Światowe spółki zajmujące się górnictwem miedzi przeznaczają na badania i rozwój średnio od 0,01% do 1% wartości swoich przychodów. Poziom wydatków ponoszonych na działalność B+R lokuje Spółkę w dolnym zakresie tego przedziału, jednak od kilku lat wykazuje on stałą tendencję wzrostową.

W latach 2006–2011 nakłady Spółki na zewnętrzne prace badawczo‍-rozwojowe oraz ekspertyzy naukowe wyniosły ponad 118 mln złotych. Znaczna część tych wydatków (prawie 48%), pośrednio lub bezpośrednio, związana jest z odpowiedzialnością za prowadzony biznes oraz z jego wpływem na szeroko rozumiane otoczenie. Działalność badawczo-rozwojowa KGHM finansowana jest głównie ze środków własnych, niektóre przedsięwzięcia są dofinansowywane przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości, fundusze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz środki pochodzące bezpośrednio z Unii Europejskiej w przypadku zaangażowania w ramowe programy UE.

 

Samodzielnie, bądź z partnerami

KGHM prowadzi prace badawczo‍-rozwojowe z partnerami zewnętrznymi, w ramach grupy kapitałowej działają także wyspecjalizowane w tym zakresie spółki‍-córki. Jedną z głównych jednostek realizujących zadania B+R jest KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo‍-Rozwojowe. Powstało ono w 1994 roku, w wyniku reorganizacji Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi „Cuprum”. To wyspecjalizowana jednostka działająca w strukturach ówczesnego Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi, powołana do życia w 1968 roku. W 2002 roku, decyzją Ministra Nauki – Cuprum, uzyskało status jednostki badawczo-rozwojowej, a w 2007 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzyło KGHM Cuprum CBR funkcję Branżowego Punktu Kontaktowego Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu Wydobywczego Miedzi i Węgla Brunatnego Polski Południowo‍-Zachodniej. Przedsiębiorstwo realizuje prace analityczne, badawczo‍-rozwojowe i projektowe, w takich obszarach, jak: górnictwo, geologia i hydrogeologia, wzbogacanie rudy, ochrona środowiska, składowanie odpadów flotacyjnych czy nowe technologie energetyczne.

Prace analityczne i badawczo-rozwojowe związane z zagospodarowaniem produktów ubocznych, towarzyszących produkcji miedzi i srebra oraz surowców odpadowych tego procesu, realizowane są w KGHM Ecoren S.A. Oddział Odzysku Surowców KGHM Ecoren prowadzi prace B+R oraz świadczy usługi technologiczne związane z procesami hydrometalurgicznymi oraz wzbogacania rud metali nieżelaznych. Podmiotem wyspecjalizowanym w usługach badawczo-rozwojowych w dziedzinie elektrotechniki, automatyki i systemach łączności oraz certyfikacji i atestacji maszyn i urządzeń jest Inova Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiada również wyspecjalizowane laboratorium analityczne Centrum Badania Jakości sp. z o.o. oraz spółkę projektową Bipromet S.A. W projektach badawczych uczestniczą również inne podmioty grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., m.in. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A., wykonawca szybów i wyrobisk chodnikowych oraz Dolnośląska Fabryka Maszyn Zanam Legmet Sp. z o.o., producent maszyn i urządzeń górniczych.

Strategia Spółki na lata 2009‍–2018 zakłada poprawę efektywności procesu produkcyjnego (inwestycje w nowe technologie, modernizacja infrastruktury), a także rozwój bazy zasobowej. Skuteczność tych działań uzależniona jest między innymi od kompleksowości i jakości prac badawczych oraz możliwości ich wdrożenia. W 2009 roku Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu badawczo‍-rozwojowego pt.: „Opracowanie technologii eksploatacji z wykorzystaniem kompleksu urabiającego ACT przez KGHM”. Łączna kwota przyznanej dotacji wynosi 38,2 mln zł, co stanowi 25,4% planowanych nakładów na to przedsięwzięcie. Część badawcza ma się zakończyć w 2013 roku, a wdrożenie ‍– w latach 2014–2015. Zrealizowano również kolejny etap projektu „Technologia hydrometalurgicznego przetwarzania półproduktów i koncentratów miedzi rejon ZWR Lubin”, którego wykonawcą jest Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. KGHM Polska Miedź S.A. pełni w tym projekcie rolę partnera przemysłowego i końcowego użytkownika wypracowanych rozwiązań.

Innym z rozpoczętych projektów, realizowanym we współpracy z AGH, spółką Tauron i ZGH Bolesław, jest Centrum Metali Krytycznych, które ma się zająć inwentaryzacją zasobów pierwiastków krytycznych (o kluczowym znaczeniu dla gospodarki UE), produkcją oraz przetwórstwem i sprzedażą tych pierwiastków oraz ich związków. Elementem tego projektu są także prace badawcze, których celem jest innowacyjne wykorzystanie pozyskanych pierwiastków, np. do budowy prototypowych paneli słonecznych według nowej technologii, opierającej się o CIS (selenek indowo‍-miedziowy). Porozumienie w tej sprawie podpisano w październiku 2011 roku
.

Kierunki i obszary działalności badawczo-rozwojowej Spółki

Spółka KGHM zgłosiła także swój akces do udziału w projekcie dofinansowywanym z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), którego celem jest określenie możliwości wdrożenia w polskim przemyśle innowacyjnej koncepcji wysokotemperaturowego reaktora IV generacji (HTR) o wysokim stopniu bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji. Spółka chce w ten sposób poszerzać własne kompetencje w zakresie energetyki, w tym jądrowej, a docelowo także sprawdzić, czy da się wykorzystać technologię HTR w warunkach przemysłowych oraz zweryfikować, na ile potrzeby energetyczne przedsiębiorstwa mogą być zaspokojone z uwzględnieniem energetyki jądrowej. Umowa konsorcjum naukowo‍-przemysłowego na potrzeby złożenia wniosku do NCBR została podpisana w grudniu 2011 roku.

Firma aktywnie włącza się także w krajowe i międzynarodowe branżowe projekty badawczo‍-rozwojowe. To na przykład „Geocentrum Polska”, projekt polskiej platformy zrzeszającej czołowe jednostki badawcze i przedsiębiorców z sektora geologicznego, EFRB (Explosive Rock Breakage Initiative), forum dotyczące poszukiwania alternatywnych rozwiązań w zakresie bezwybuchowych metod urabiania skał twardych, czy też skandynawska inicjatywa SMIFU (Smart Mine of the Future), czyli projekcji modelowej „inteligentnej” kopalni przyszłości.

Prowadząc działalność badawczo‍-rozwojową KGHM Polska Miedź S.A, poza firmami z własnej grupy kapitałowej, współpracuje z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Akademią Górniczo‍-Hutniczą w Krakowie, Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, Politechniką Śląską w Gliwicach i Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Akademią Medyczną we Wrocławiu i Państwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie. Współpraca zagraniczna obejmuje między innymi firmę Outotec z Finlandii, Uniwersytet Techniczny LULEA (LTU) w Szwecji, Ośrodek Badawczy CANMET w Kanadzie, Ośrodek Badawczy BRGM we Francji, a także spółki projektowe i partnerów przemysłowych, między innymi firmy De Nora z Włoch, Chematur Engineering ze Szwecji, Electrometals Technology z Australii i Dynatec z Kanady (hutnictwo), a także SGS Lakefield czy Metso Minerals (przeróbka rud) oraz Caterpillar i Sandvik (górnictwo).
Raport na skróty
Jan Kochanowski (1530­-1584) – poeta i dramaturg polski epoki renesansu,
studiował na Akademii Krakowskiej i na uniwersytetach w Królewcu i Padwie, sekretarz króla Polski
ZygmuntaII Augusta. Uważany za jednego z najznakomitszych twórców okresu renesansu w Europie,
najwybitniejszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.