KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / STRATEGIA / Firma ze strategią

Firma ze strategią

 

MISJA I WIZJA KGHM

Misja KGHM to „Efektywne przetwarzanie zasobów naturalnych drogą do wzrostu wartości Firmy”. Wizją Spółki jest dołączenie do grupy dużych, globalnych producentów miedzi poprzez zwiększenie produkcji tego metalu do ok. 700 tys. ton rocznie.


CELE STRATEGICZNE


Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2009‍–2018 została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 23 lutego 2009 roku. Zawiera ona 5 priorytetów strategicznych, dla których zostały zaproponowane działania do realizacji

.

1. Poprawa efektywności – zatrzymanie wzrostu jednostkowych kosztów produkcji

 

Kluczowe działania w tym obszarze zakładają:

  • inwestycje w nowe technologie, m.in.: mechaniczne urabianie złóż, automatyzację procesu wzbogacania rud czy budowę nowoczesnego pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi „Głogów I”,
  • modernizację istniejącej infrastruktury, m.in.: wymianę maszyn górniczych czy unowocześnienie Huty Miedzi „Głogów II”,
  • optymalizację procesów i organizacji produkcji, w tym m.in.: centralizację zakupów, opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania eksploatacją złoża, a także intensyfikację robót przygotowawczych pod ziemią.

 

2. Rozwój bazy zasobowej tak, aby możliwe było zwiększenie produkcji miedzi w koncentracie do ok. 700 tys. ton rocznie

 

KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje szereg działań, których celem jest powiększenie dostępu do zasobów surowca w kraju i na świecie, w szczególności:

  • rozwój systemu eksploatacji złóż głębokich, obejmujący dalsze prace nad zagospodarowaniem złoża Głogów Głęboki‐Przemysłowy, a także opracowanie systemu eksploatacji złóż poniżej 1200 metrów,
  • inwestycje w zagraniczne aktywa górnicze, m.in. projekty w Kanadzie (złoże Ajax‍-Afton),
  • poszukiwanie nowych złóż w regionie, w tym w obszarze Radwanice‐Gaworzyce w Polsce i Weisswasser (Niemcy), a także prace eksploracyjne na terenach sąsiadujących ze złożami Spółki,
  • intensyfikację przerobu złomu.

 

 

3. Dywersyfikacja źródeł przychodu i stopniowe uniezależnianie się od zmian cen energii
Docelowo KGHM Polska Miedź S.A. chce zwiększyć udział przychodów z innych niż podstawowa działalność źródeł do poziomu około 30%, między innymi poprzez inwestycje w branży energetycznej. To na przykład budowa bloków gazowo‍-parowych w Głogowie i Polkowicach, które mają zaspokoić 25% potrzeb Spółki na energię elektryczną, współpraca z partnerem branżowym przy budowie elektrowni węglowej oraz wejście w energetykę wiatrową. Docelowo Spółka chce osiągnąć 3% udziału w rynku energii w Polsce. Innym źródłem przychodów mają być usługi turystyczno‍-zdrowotne. Spółka zależna KGHM TFI w 2011 roku utworzyła Polską Grupę Uzdrowisk – KGHM TFI. Należy do niej m.in. Zespół Uzdrowisk Kłodzkich, Uzdrowisko Świeradów‍-Czerniawa, Uzdrowisko Połczyn oraz Uzdrowisko Cieplice. Fundusz zamierza uczestniczyć w prywatyzacji kolejnych polskich uzdrowisk.

4. Wsparcie regionu

 

KGHM Polska Miedź S.A. chce dalej aktywnie działać na rzecz społeczności regionalnej poprzez:

  • tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości regionalnej, m.in. przy wykorzystaniu infrastruktury spółki KGHM Letia S.A.,
  • ochronę środowiska, ochronę zdrowia pracowników i mieszkańców, wspieranie sportu, rozwoju kultury i nauki w regionie.

 

5. Rozwój umiejętności i sprawności organizacyjnej

 

Priorytetem zmian jest wprowadzenie mechanizmu zarządzania przez cele, programy rozwoju kadr i stworzenie przejrzystej struktury holdingowej.

Według założeń Spółki łączne nakłady inwestycyjne na realizację projektów strategicznych w latach 2009–2018 wyniosą około 19,8 mld złotych. Realizacja strategii poprawi w krótkim okresie konkurencyjność kosztową Spółki. W wyniku realizacji strategii KGHM Polska Miedź S.A. stanie się międzynarodowym holdingiem miedziowym o zdywersyfikowanych źródłach przychodów, co uniezależni Firmę od wahań cen miedzi.

Raport na skróty
Jan Kochanowski (1530­-1584) – poeta i dramaturg polski epoki renesansu,
studiował na Akademii Krakowskiej i na uniwersytetach w Królewcu i Padwie, sekretarz króla Polski
ZygmuntaII Augusta. Uważany za jednego z najznakomitszych twórców okresu renesansu w Europie,
najwybitniejszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.