KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / O NAS / WSTĘP / Wprowadzenie

WSTĘP

Poniższa publikacja to pierwszy raport odpowiedzialności społecznej KGHM Polska Miedź S.A. Spółka jako pierwsza w branży wydobywczej w Polsce zdecydowała się na przedstawienie wyników działań podejmowanych w ramach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Ujęte w nim dane dotyczą KGHM Polska Miedź S.A.

Raport dotyczy działań Firmy w obszarze odpowiedzialności społecznej za lata 2010 i 2011. Publikacja jest zgodna z Wytycznymi raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative w wersji G 3.1 (poziom aplikacji wskaźników – C) oraz uwzględnia wytyczne standardu ISO 26000, t.j. „Wytyczne dotyczące odpowiedzialności społecznej”. Dokument został stworzony zgodnie z zasadami definiowania jakości i kompletności. Podczas warsztatów, w których uczestniczyli liderzy obszarów i pracownicy, zidentyfikowano adresatów, do których kierowany jest raport. Następnie określono istotne kwestie dla każdej z grup interesariuszy oraz Spółki. Priorytetyzacja kwestii posłużyła do opracowania struktury raportu.
 

Raport składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy i drugi zawiera podstawowe informacje o Spółce, jej profilu, zasięgu działania, kolejny rozdział przedstawia strategię biznesową i odpowiedzialności społecznej KGHM. Rozdział czwarty dotyczy standardów zarządzania w Spółce: ładu organizacyjnego, uczciwych praktyk rynkowych, relacji z klientami i praw człowieka. Natomiast rozdział piąty obejmuje zagadnienia odpowiedzialności społecznej KGHM w odniesieniu do Zagłębia Miedziowego: stosunków pracy, ochrony środowiska oraz zaangażowania społecznego. Rozdział czwarty i piąty obejmuje wszystkie obszary odpowiedzialności społecznej wskazane w normie ISO 26000.

Ilona Antoniszyn-Klik

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki


Budowanie wizerunku wiarygodnego partnera biznesowego staje się dziś coraz cenniejszym elementem kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Ma to również istotne znaczenie w obliczu wyzwań nowoczesnej gospodarki, której celem jest – zgodnie ze strategią unijną Europa 2020 – kształtowanie warunków inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, uwzględniającego potrzeby społeczeństwa i środowiska.

Realizując politykę gospodarczą kraju, Ministerstwo Gospodarki podejmuje dialog z szerokim gronem interesariuszy na temat wyzwań zrównoważonego rozwoju oraz roli biznesu w tym procesie. W ramach koordynowanych w resorcie gospodarki prac Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, chcemy wzmocnić mechanizmy współpracy rynkowej opartej na zaufaniu i transparentności. Szczególną rolę przypisujemy liderom biznesowym, którzy stają się twórcami zmian i inicjatorami nowych rozwiązań opartych na zasadach odpowiedzialności społecznej i środowiskowej.

Jako członek Rady Fundacji Polska Miedź tym bardziej doceniam wysiłki Państwa firmy, która mimo trudnych warunków ekonomicznych ostatnich lat, efektywnie stawia czoła wyzwaniom gospodarczym, gwarantując wysoką jakość zarządzania oraz odpowiedzialność za wpływ na społeczeństwo i środowisko. Jest to wyznacznikiem ponadprzeciętnego, godnego naśladowania poziomu zaangażowania społeczno-gospodarczego. 

Raport na skróty
Jan Kochanowski (1530­-1584) – poeta i dramaturg polski epoki renesansu,
studiował na Akademii Krakowskiej i na uniwersytetach w Królewcu i Padwie, sekretarz króla Polski
ZygmuntaII Augusta. Uważany za jednego z najznakomitszych twórców okresu renesansu w Europie,
najwybitniejszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.